Gmina Fair Play


Kapituła konkursu „Gmina Fair Play", Krajowa Izba Gospodarcza oraz fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" przyznały naszemu miastu tytuł i certyfikat Gmina Fair Play 2006. 29 września, podczas uroczystej gali wieńczącej tegoroczną, piątą, edycję konkursu, reprezentujący władze Szczecina. Zastępca Prezydenta Leszek Dlouchy otrzyma tytuł, godło promocyjne i certyfikat „Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji", a także statuetkę Laureata Konkursu. Jedną z nagród będzie znak drogowy informujący potencjalnych inwestorów o przyznanym naszemu miastu tytule.

KONKURS „Gmina Fair Play" jest inicjatywą skierowaną do samorządów, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swoim terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie i wsparcie samorządów w pełni zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestowania. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w biznesie, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. W dotychczasowych pięciu edycjach konkursu „Gmina Fair Play" przyznano 454 certyfikaty gminom, które hołdują zasadom fair play.

Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym gminy wypełniają ankietę, w której oprócz informacji o charakterze ekonomicznym, wysokości budżetu, dochodów i wydatków, muszą znaleźć się prawdziwe i rzetelne odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.: oferty inwestycyjnej, promocji gospodarczej i inwestycyjnej prowadzonej przez gminę, zakresu i jakości inwestycji własnych gminy, organizacji obsługi inwestorów, proekologicznego charakteru inwestycji w gminie oraz dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, dotychczasowych osiągnięć w przyciąganiu inwestycji, walorów gospodarczych gminy i warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

W drugim etapie audytorzy konkursu podczas wizyt (we wszystkich gminach zakwalifikowanych do drugiego etapu) sprawdzają wiarygodność informacji zawartych w ankietach konkursowych, mogą też prosić o uszczegółowienie danych, udostępnienie dodatkowych informacji, przedłożenie odpowiednich dokumentów. W ramach audytu w gminie, poza rozmowami z przedstawicielami danej gminy, organizowane jest również spotkanie z osobami niebędącymi pracownikami gminy przedstawicielami dostawców mediów technicznych (prądu, gazu, wody, telefonu itd.), przedsiębiorcami inwestującymi na terenie gminy, przedstawicielami lokalnych organizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych, urzędu pracy itp. Dodatkowym ważnym elementem weryfikacji uczestników konkursu jest badanie losowo wybranych inwestorów, którzy zakończyli lub prowadzą proces inwestycyjny na terenie danej gminy.