Strategia obowiązująca

Strategia Rozwoju Szczecina 2025 - Uchwała nr XIV/320/11 RM Szczecin z dnia 19 grudnia 2011r.

Strategia Rozwoju Szczecina 2025 dokonuje wyboru tych obszarów polityki rozwoju miasta, których wsparcie przyczyni się do najbardziej efektywnego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta w zakładanym horyzoncie czasu.
Wyboru celów strategicznych i operacyjnych dokonano pod kątem spójności z priorytetami krajowej polityki miejskiej, będącej częścią polityki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego kraju, prowadzonej przez władze publiczne w stosunku do miast.

Pobierz dokument

Strategia Rozwoju Szczecina 2025 ( plik w formacie PDF 835 MB)

Diagnoza:

Przed przystąpieniem do prac nad opracowaniem dokumentu Strategii, w celu rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, dokonana została diagnoza.

Pobierz dokument

Diagnoza Społeczno-Gospodarcza Szczecina ( plik w formacie PDF 9,38 MB)

Pobierz dokument

Szczecin w liczbach ( plik w formacie PDF 2,07 MB)

Priorytety

Misja

Szczecin miastem otwartym i tolerancyjnym, atrakcyjnym miejscem do życia i pracy – wspólnotą mieszkańców wykorzystującą trwały rozwój dziedzictwa kulturowego, walorów środowiska przyrodniczego oraz nadbałtyckie i nadodrzańskie położenie

Cele strategiczne


cele operacyjne:

I.1. - Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych

I.2. - Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej

I.3. - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych


cele operacyjne:

II.1. - Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych

II.2. - Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw

II.3. - Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego


cele operacyjne:

III.1. - Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej

III.2. - Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit

III.3. - Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji


cele operacyjne:

IV.1. - Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej

IV.2. - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta

IV.3. - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta

Monitoring

Monitoring ma za zadanie monitorowanie Strategia Rozwoju Szczecina 2025 i czterech Programów strategicznych, w szczególności ma ułatwić pokazanie zmienności terytorialnej w kontekście obszaru funkcjonalnego Szczecina. W zakresie prognozowania stanu rozwoju Miasta istotny jest stały monitoring trendów, tendencji, potrzeb i zagrożeń w poszczególnych obszarach z możliwie najmniejszym opóźnieniem czasowym. Monitoring obejmuje również wskazane obszary porównania z innymi miastami w Polsce (BS prowadzi benchmarking z miastami porównywalnymi pod względem liczby ludności lub wielkości).

Ewaluacja

Programy strategiczne

SZCZECIN

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina jest narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Pozostałe plany i programy (linkownia)